ซิสโก้บริการ “สมาร์ทเซอร์วิส”

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนจากสภาวะ ‘การอยู่รอด’ ไปสู่ ‘การขยายตัว’ ทำให้การดำเนินงานของ “ผู้ให้บริการ” เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งรูปแบบการให้บริการที่ใช้ในปัจจุบันก็ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้ “โครงข่ายโทรคมนาคมแห่งอนาคต” (Next Generation Network – NGN) ที่รองรับบริการที่หลากหลาย ทั้งบริการเสียง วิดีโอ และข้อมูล บริษัทผู้ให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องใช้โอกาสนี้เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการคาดหวังทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่องค์กรต่างๆ จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

รูปแบบบริการสนับสนุนเชิงรับที่มุ่งเน้นอุปกรณ์จำเป็นต้องพัฒนาไปสู่รูปแบบการให้บริการสนับสนุนเชิงรุกโดยอาศัย “โซลูชั่นแบบครบวงจร” เพื่อสร้างเสถียรภาพให้เครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน กลุ่มธุรกิจบริการของซิสโก้ (Cisco Services) จึงตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการ (เซอร์วิส โพรไวเดอร์) ด้วยการรูปแบบการบริการยุคใหม่ พร้อมความสามารถทางด้านบริการอันชาญฉลาด (Smart Services)

นายมิเกล อลาวา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการของซิสโก้ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า ผู้ให้บริการทั่วโลกได้รับแรงกดดันอย่างมากจากความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้า ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรง ขณะที่งบประมาณลดลง และความจำเป็นในการสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อดูแลเครือข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ นอกเหนือจากประเด็นปัญหาเหล่านี้ ผู้ให้บริการยังต้องรับมือกับปริมาณข้อมูลและวิดีโอไร้สายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่ายไอพี ส่งผลให้เกิดปัญหาติดขัดบนเครือข่าย ทั้งยังบั่นทอนประสิทธิภาพ และทำให้ระบบหยุดทำงานอย่างสิ้นเชิงในบางกรณี

ความคาดหวังสำหรับลูกค้าก็คือ เครือข่าย NGN บนมาตรฐานไอพีจะต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ปราศจากการหยุดชะงัก เพราะหากไม่สามารถทำตามความคาดหวังดังกล่าวได้ ผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจก็จะมองหาทางเลือกอื่น และหันไปใช้บริการจากบริษัทอื่นแทน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของเครือข่ายเพื่อสามารถระบุถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายและบริการ

นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและรักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันท่ามกลางภาวะแรงกดดัน โดยผู้ให้บริการจะต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพยากรเครือข่าย ควบคู่ไปกับการนำเสนอเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า

ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านระบบเครือข่าย ซิสโก้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการทั่วโลกในการปรับเปลี่ยนไปสู่ “เครือข่าย IP NGN” และยกระดับความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยพัฒนาปรับปรุงการบริการด้วยการเพิ่มความสามารถแบบอัจฉริยะไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและความสามารถในการคาดการณ์ให้แก่ลูกค้า

ความสามารถอันชาญฉลาดที่ว่านี้ประกอบด้วยทุนทางปัญญา (intellectual capital) ซึ่งสะสมมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ซิสโก้ได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซิสโก้มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกระบวนการอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เครื่องมือแบบเรียลไทม์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าอย่างเหมาะสมในการจัดการสถานะของเครือข่าย ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

เมื่อก่อนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจบริการของซิสโก้มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างโดยอาศัยทุนทางปัญญา เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างที่รองรับการให้บริการดั้งเดิม เช่น SMARTnet, Focused Technical Support (FTS) และ Network Optimization Service (NOS) แต่ตอนนี้เราได้ยกระดับความสามารถแบบอัจฉริยะเหล่านี้ด้วยการเสริมสร้างทุนทางปัญญาสำหรับโซลูชั่นไร้สาย, วิดีโอ และคลาวด์บนเครือข่าย IP NGN โดยพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งลงทุนในเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์สถานะของเครือข่ายและระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมทั้งขั้นตอนการวางแผน การสร้าง และการใช้งานเครือข่ายแบบครบวงจร

“กลยุทธ์ Smart Services ของซิสโก้พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี IP NGN ที่ก้าวล้ำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการ เรานำเสนอความเชี่ยวชาญ กระบวนการ และเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ให้บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ป้องกันความเสี่ยง เร่งการขยายธุรกิจให้เติบโต และเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอบริการใหม่ๆ แก่ลูกค้า”

ในประเทศไทย ซิสโก้ได้จัดงานประจำปี ‘Cisco Services BootCamp’ สำหรับลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยี SMARTnet เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายโดยอาศัยเทคโนโลยีของซิสโก้ ผู้ให้บริการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมบริการของซิสโก้ซึ่งรองรับการตรวจสอบและการจัดหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครือข่าย การดำเนินงาน เลเยอร์ของแอพพลิเคชั่น รวมถึงข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการของซิสโก้

ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า 91% ของปริมาณข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในส่วนของผู้บริโภคจะเป็นวิดีโอ และจะมีอุปกรณ์หนึ่งล้านล้านเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย โดยเพิ่มขึ้นจาก 35,000 ล้านเครื่องในปี 2556 (Cisco IBSG) ปัจจุบันผู้ให้บริการในเมืองไทยกำลังปรับตัวเพื่อก้าวสู่การเป็น

“ผู้ให้บริการแห่งอนาคต” (Next Gen Service Provider)
การพัฒนาธุรกิจทางด้าน 3G ส่งผลให้ IPv6, การปรับปรุงดาต้าเซ็นเตอร์ และวิดีโอมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และกลุ่มธุรกิจบริการของซิสโก้สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการในการเปลี่ยนย้ายเครือข่าย กระบวนการ และบุคลากรไปสู่ NGN พร้อมความเชี่ยวชาญของเราจะรองรับการพัฒนาสู่ IPv6 ด้วยเช่นกัน

“ลูกค้าของเราในประเทศไทยประกอบด้วยผู้ให้บริการ องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ผลิต โดยเราตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้จากการบริการในสัดส่วน 20% ของยอดรายได้ทั้งหมดของซิสโก้ การบริการนับเป็นจุดขายที่แตกต่างและสร้างผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ลูกค้าของเรา โดยนวัตกรรมการบริการอัจฉริยะล่าสุดของเรา นั่นคือ Collaborative Professional Services จะช่วยให้ลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการสามารถขยายขีดความสามารถทางด้านบริการและเร่งการพัฒนาสู่สถาปัตยกรรมใหม่” นายอลาวา กล่าว

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/technology/20110902/407759/news.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: