Posts Tagged ‘อนาคต’

เทคโนโลยีในอนาคต วิสัยทัศน์จากไมโครซอฟท์ (Future Vision (2011)

Productivity Future Vision

ข่าวสาร-ข้อมูลต่างๆ จะสามารถปรากฏขึ้นมาให้อ่านได้ในทุกๆ ที่

Watch how future technology will help people make better use of their time, focus their attention, and strengthen relationships while getting things done at work, home, and on the go. (Release: 2011)

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีของทีวีในอนาคต (The Future of Television: Sweeping Change at Breakneck Speed)

IBSG ได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญวงการทีวี มากกว่า 50 ท่าน ได้ข้อสรุปทำนายว่า ใน 5-10 ปีข้างหน้า ทีวี น่าจะมีความสามารถอะไรบ้าง:

  1. Channels Go Away (ไร้ช่องไม่ต้องเลือก – การแบ่งแยกเป็น ช่อง จะหมดไป)
  2. Kiss the Remote Goodbye (จูบลาสาธุ รีโมทคอนโทรล เพราะสามารถใช้มือโบก หรือเสียง สั่งการทีวี – ดูตัวอย่างการใช้งานเครื่อง คินเน๊กซ์ Kinect)
  3. Screens Do Anything, Anywhere (สั่งการทำงานได้หลากรูปแบบ และหลายสถานที่) อ่านเพิ่มเติม